301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Yazı Detayı
15 Ekim 2019 - Salı 11:03 Bu yazı 440 kez okundu
 
Kadir Gecesi
Prof.Dr.Abdülaziz BAYINDIR
 
 

Kadir Gecesi’ni, kader gecesi diye tercüme edebiliriz. Kadr veya kader, ölçü koyma ve ölçü anlamlarına gelir. Kadir gecesi, bir yıllık ölçülerin belirlendiği ve görevli meleklere emirler halinde verildiği gecedir. Yaratılacak her şeyin önce ölçüsü oluşturulur. Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Biz, her şeyi bir kadere (ölçüye) göre yaratmışızdır”. (Kamer 54/49) Kadir gecesi Ramazan ayı içerisindedir.

Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Ramazan Kur’ân’ın indirildiği aydır.” (Bakara 2/185) “Biz Kur’ân’ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir, nereden bileceksin? Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır. O gece melekler, yanlarında o ruh olduğu halde Rablerinin izniyle her bir emir için inerler. O, tanyeri ağarıncaya kadar esenlik gecesidir.” (Kadr Suresi)

“Hâ, Mîm. Her şeyi açıklayan Kitaba yemin olsun, Biz onu mübarek bir gecede indirdik, çünkü biz insanları uyarırız. Karara bağlanmış her görev o gece paylaştırılır. Tarafımızdan verilmiş bir emre göre elçileri (melekleri) yerlerine göndeririz. Bu, Rabbinin bir ikramıdır, o işitir ve bilir.” (Duhân 44/1-6) Kadr suresi 4. ayetteki melekler, ruh ve emir ile ilgili Nebi-Resûllerimiz’den gelen bir açıklama yoktur. Bu bize konuyu Kur’ân’dan kolayca öğrenebileceğimizi gösterir.

 

MELEKLER

Allah Teâlâ meleklerle ilgili olarak şöyle buyurur:   “Göklerin ve yerin fıtratını (kanun ve kurallarını) koyan, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler kılan Allah her şeyi güzel yapar. Koyduğu kurala göre yaratılışa ilavelerde de bulunur. Allah her şey’e bir ölçü koyar.” (Fâtır 35/1) Lut kavmine gönderilen meleklerle İbrahim aleyhisselam arasında şu konuşma geçmişti:   “Asıl göreviniz nedir, ey elçiler? Dedi   Biz, günaha batmış bir kavme gönderildik, dediler.   Üzerlerine çamurdan taşlar salmak için   Rabbinin katından aşırı gidenler için damgalanmış taşlar. ” (Zâriyât 51/31-34) Böyle bir elçi de Meryem’e geldi. Allah Teâlâ şöyle buyurur:   “Kitapta Meryem’den de bahset. Bir gün ailesinden ayrılarak doğu tarafta bir yere çekildi.   Onlarla arasına da bir perde gerdi; sonra ona ruhumuzu gönderdik. O da ona tam bir insan şeklinde göründü.   “Senden Rahman’a sığınırım, dedi; eğer ondan çekiniyorsan.”   O da; “Ben sadece Rabbinin elçisiyim; sana temiz bir oğlan bağışlamak için geldim” dedi.   “Benim nereden oğlum olabilir? Bana kimse dokunmadı ki, yoldan çıkmış da değilim” dedi.   “Durum dediğin gibidir. Rabbin dedi ki, ‘Bu bana kolaydır, onu insanlar için bir belge ve katımızdan bir rahmet kılacağız’. Bu karara bağlanmış bir iştir” dedi.” (Meryem 19/16-21)

Hızır aleyhisselam da bu meleklerdendir. Musa aleyhisselama, “sabredemediğin şeyin iç yü­zünü sana bildireceğim” diyerek şunları söylemişti: “O gemi, denizde çalışan yoksul kimselerindi. Onu kusurlu hale ge­tirmek istedim. Çünkü on­ların ileri­sinde, tuttuğu gemiyi zorla alan bir kral vardı.   Çocuğa gelince, onun anası ba­bası mümin in­sanlardı. Bu­nun on­ları azgınlığa ve kâfir ol­maya zorlaya­cağından korktuk.   İstedik ki, Rableri onun yerine on­dan daha temiz ve daha merhametli birini ver­sin.   Duvar ise şehirde iki yetim ço­cuğundu. Altında onlara ait bir ha­zine vardı. Babaları da iyi bir kimse idi. Rabbin istedi ki, onlar olgunluk çağına girsinler de hazinelerini çıkarsınlar. Bu, Rabbinin bir merhame­ti­dir. Yoksa bunu ben kendiliğimden yapmış değilim. İşte senin sabre­de­mediğin şeyin iç yüzü.” (Kehf 18/78-82)

 

EMİR

Kur’ân’a göre Allah’ın emri altı safhada oluşur.

1. İrâde Buradaki irâde, bir şeyi oluşturmaya karar vermektir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Allah bir şeye karar verirse onun işi sadece “ol” demektir; sonra o şey oluşur.” (Yasin 36/82)

2. Kaderin oluşumu Kader, ölçü demektir. Allah, yaratacağı her şeye ayrı bir ölçü koyar. Çünkü onun Bâri’ sıfatı vardır. Yarattığı her şeyi benzerlerinden farklı yaratır. Allah Teâlâ şöyle buyurur:   “Allah‘ın emri, kaderi (ölçüsü) tam belirlenmiş şekildedir.” (Ahzâb 33/38)

3. Allah’ın izni Burada izin, bir şeye onay verdiğini bildirme, anlamdadır. Allah Teâlâ şöyle buyurur:   “Meydana gelen her şey Allah’ın izniyle olur. Kim Allah’a inanırsa onun kalbini doğrultur. Allah her şeyi bilir.” (Teğâbun 64/11)

4. Emrin kayda geçirilmesi Allah, iznini önce yazıcı meleklere bildirir. Onlar bunu hemen kayda geçerler. Oluşum bu kayıttan sonra başlar. Allah Teâlâ şöyle buyurur:   “Yeryüzünde ve kendinizde olan her şey, ((Ayette geçen مُّصِيبَةٍ musibet, savb (صوب) kökündendir. Mucemümekâyîs’il-luğa’ya göre savb, bir şeyin nüzulü ve yerine yerleşmesi (يدلُّعلىنزولِشيءٍواستقرارِهِقَرَارَه) anlamına gelir. Bu sebeple âyete, ister iyi ister kötü olsun ‘olan her şey’ anlamını verdik. Sonraki âyet de bu anlamı doğrulamaktadır. Ayet şöyledir:)) onu ayrı bir varlık olarak yaratmamızdan önce mutlaka bir kitaba kaydolunur. Bu, Allah için kolaydır. Bu, kaybettiğinize üzülmemeniz ve size verdiği ile şımarmamanız içindir. Allah, hayale kapılıp şımaran hiç kimseyi sevmez.” (Hadîd 57/22-23) لِكَيْلَاتَأْسَوْاعَلَىمَافَاتَكُمْوَلَاتَفْرَحُوابِمَاآتَاكُمْوَاللَّهُلَايُحِبُّكُلَّمُخْتَالٍفَخُورٍ “Bunun böyle olması, kaybettiğinize üzülmeyesiniz, Allah’ın verdiği şeyle şımarmayasınız diyedir. Allah, kendini bir şey zannedip övünen hiç kimseyi sevmez.”

Kayda geçmeyen hiçbir şey meydana gelmez. Bu sebeple Allah Teâlâ şöyle dememizi emretmiştir:   “De ki, bize Allah’ın yazdığı dışında bir şey olmaz. O bizim dostumuzdur. Müminler yalnız Allah’a güvensinler.” (Tevbe 9/51) Bu kayıt, biz doğmadan olan kayıt değildir. Kaydın güzel olması için şöyle dua etmemiz öğütlenmiştir:   “Rabbimiz, bu dünyada bize iyilik yaz, Ahirette de… Biz sana yöneldik.” Allah dedi ki: “Azap edeceğime, koyduğum düzene göre azap ederim. İkramım ise her şeyi kapsar. İlerisinde onu, korunanlar ve zekât verenler ile âyetlerime inananlara yazacağım.” (Araf 7/156)

5. Yazılı emrin meleklere verilmesi Emir meleklere verildikten sonra geri dönüşü olmaz. Allah Teâlâ şöyle buyurur:   “Allah ona bir melek gönderse ya!” derler. Eğer melek göndersek işleri bitirilir, onlara göz bile açtırılmaz.” (En’am 6/8)

6. Emredilen şeyin takdîri Takdîr, bir şeyin ölçüsünü oluşturmak veya ona güç yüklemektir. ((Müfredat والقدريدلُّعلىمَبْلَغالشَّيءوكُنههونهايته. والتقديرإحداثهأوأعطاالشَّيءالقدرة)) Yaratılış bir kadere göre olduğundan, âyetlerde yaratılıştan sonrasını gösteren takdîr kelimeleri, bir şeye ölçülü güç yükleme anlamına gelirAllah Teâlâ şöyle buyurmuştur:   “Yaratan ve düzenleyen odur. Güç veren, arkasından yolu gösteren odur.” (Âlâ 87/1-3)

 

RUH

20 âyette ruh kelimesi geçer. Bunlar, ilgili diğer âyetlerle birlikte ele alınırsa ruh konusunun Kur’ân’da oldukça kapsamlı olarak anlatıldığı ortaya çıkar. Kadr suresindeki ruh, emir kelimesiyle birlikte geçmiştir. Burada konu sadece bu açıdan ele alınacaktır. Ruh, emir kelimesiyle birlikte dört âyette daha geçer. Duhân suresinin ilgili âyetleri de eklenince sayı artar. İlk âyet şöyledir:   “Sana o ruhu soruyorlar. De ki: “Ruh Rabbinizin emrindendir. Size ilimden sadece az bir şey verilmiştir.” (İsra 17/85) Bize verilen az ilim ile ilgili olarak Allah Teâlâ şöyle buyurur:   “… Onlar Allah’ın bilgisinden onun imkân verdiği kadarı dışında bir şey kavrayamazlar…” (Bakara 2/255)   “De ki: “Rabbimin sözleri için denizler mürekkep olsaydı; bir o kadarını daha katsaydık, Rabbimin sözleri tükenmeden denizler tükenirdi.” (Kehf 18/109)

Böyle bir ilim karşısında insanların ilminin ne kadar az olduğu ortadadır. Allah’ın emrinden olan ruhun bir kısmı Allah’ın indirdiği kitaplardır. Bunu konunun ikinci âyeti bildirmektedir.   “Allah, kendi emrinden olan o ruhu meleklerle kullarından seçtiği kimseye indirir ve der ki, “İnsanları uyarın; benden başka ilah yoktur. Öyleyse benden çekinin.” (Nahl 16/2) Kadir gecesi Cebrail aleyhisselamın Muhammed aleyhisselama getirdiği de Allah’ın emrinden bir ruh olan Kur’ânâyetleri idi. Bunu konunun üçüncü âyeti açıkça ifade etmektedir.   “İşte bu şekilde sana da emrimizden bir ruh vahyettik. Yoksa sen bu Kitap nedir, o iman nedir, bilmezdin. Ama onu bir nur yaptık, düzenimize uyduğunu gördüğümüz kullarımızı onunla yola getiririz. Elbette sen doğru yolu gösterirsin.” (Şûrâ 42/52) Allah’ın emrinden olan ruh, Allah’ın kitaplarıyla sınırlı değildir. Çünkü Cebrail aleyhisselam, Kadir Gecesi inen ve sayısını bilmediğimiz meleklerden sadece bir tanesidir. Meryem örneğinde olduğu gibi o melekler nebi olmayana da inerler. Konuyla ilgili dördüncü âyet böyle bir durumu bildirir.   “Bütün katların üstünde olan, hâkimiyeti elinde tutan Allah, insanlara yüzleşme günü uyarısı yapmak için emrinden olan o ruhu kullarından düzenine uyanın içine atar.” (Mümin 40/15)

 
Etiketler: Kadir, Gecesi,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
22 Mayıs 2020
Tekvir Suresi
32 Okunma.
21 Mayıs 2020
Kadir Suresi
44 Okunma.
20 Mayıs 2020
Musa ve Harun Aleyhisselam 8
35 Okunma.
19 Mayıs 2020
Din Farkının Evliliğe Etkisi
37 Okunma.
18 Mayıs 2020
Musa ve Harun Aleyhisselam 7
12 Okunma.
17 Mayıs 2020
Musa ve Harun Aleyhisselam 6
46 Okunma.
16 Mayıs 2020
Musa ve Harun Aleyhisselam 5
13 Okunma.
14 Mayıs 2020
Musa ve Harun Aleyhisselam 4
46 Okunma.
13 Mayıs 2020
Musa ve Harun Aleyhisselam 3
39 Okunma.
12 Mayıs 2020
Musa ve Harun Aleyhisselam 2
60 Okunma.
11 Mayıs 2020
Musa ve Harun Aleyhisselam
45 Okunma.
09 Mayıs 2020
Faizcilerin davranış tarzı
65 Okunma.
07 Mayıs 2020
Para piyasası ve mal piyasası
56 Okunma.
05 Mayıs 2020
Namazlarda Okunan Dua ve ZİKİRLER 4
50 Okunma.
03 Mayıs 2020
Namazlarda Okunan Dua ve ZİKİRLER 3
54 Okunma.
02 Mayıs 2020
Namazlarda Okunan Dua ve ZİKİRLER 2
55 Okunma.
01 Mayıs 2020
Namazlarda Okunan Dua ve ZİKİRLER
51 Okunma.
29 Nisan 2020
Her Kâfir Kendini Dindar Sayar 2
58 Okunma.
28 Nisan 2020
Her Kâfir Kendini Dindar Sayar
102 Okunma.
27 Nisan 2020
Dinin Kaynağını (mı) Tartışıyoruz?
51 Okunma.
26 Nisan 2020
İmsak (Sabah Namazı) Vakti
152 Okunma.
25 Nisan 2020
Din Farkının Evliliğe Etkisi
105 Okunma.
24 Nisan 2020
Ruh ve Vücut Dengesi 2
105 Okunma.
23 Nisan 2020
Ruh ve Vücut Dengesi
105 Okunma.
21 Nisan 2020
Bayramı Nebimiz Gibi Yaşayalım
141 Okunma.
20 Nisan 2020
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı 7
82 Okunma.
19 Nisan 2020
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı 6
89 Okunma.
17 Nisan 2020
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı 5
95 Okunma.
16 Nisan 2020
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı 4
62 Okunma.
15 Nisan 2020
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı 3
46 Okunma.
14 Nisan 2020
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı 2
52 Okunma.
12 Nisan 2020
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı
31 Okunma.
11 Nisan 2020
Din ve Deyn
88 Okunma.
09 Nisan 2020
Allah'ın koyduğu sınırların aşılması ve oruç örneği
90 Okunma.
08 Nisan 2020
Âdem ve Havvâ 5
82 Okunma.
07 Nisan 2020
Âdem ve Havvâ 4
93 Okunma.
05 Nisan 2020
Âdem ve Havvâ 3
105 Okunma.
02 Nisan 2020
Âdem ve Havvâ 2
93 Okunma.
01 Nisan 2020
Âdem ve Havvâ
95 Okunma.
31 Mart 2020
Teravih Kılmak Şirk mi?
77 Okunma.
29 Mart 2020
Kutuplarda Namaza ‘Bilimsel’ İspat
97 Okunma.
26 Mart 2020
Kur’ân’da Eşyanın Dili
95 Okunma.
24 Mart 2020
Kadına pozitif ayırımcılık
80 Okunma.
22 Mart 2020
Kadınların Erkeklerle Birlikte Yan Yana Namaz Kılmaları
82 Okunma.
19 Mart 2020
Savaş Esirleri ve Cariyelik 4
89 Okunma.
17 Mart 2020
Savaş esirleri ve cariyelik 3
106 Okunma.
16 Mart 2020
Savaş Esirleri ve Cariyelik 2
99 Okunma.
15 Mart 2020
Savaş Esirleri ve Cariyelik
96 Okunma.
11 Mart 2020
İçkiye Neden Kesin Olarak Haramdır Diyorsunuz?
108 Okunma.
05 Mart 2020
Ecelin Kısalması 2
144 Okunma.
04 Mart 2020
Ecelin kısalması
124 Okunma.
03 Mart 2020
İbrahim Aleyhisselam 4
121 Okunma.
01 Mart 2020
İbrahim Aleyhisselam 3
109 Okunma.
25 Şubat 2020
İbrahim Aleyhisselam 2
253 Okunma.
23 Şubat 2020
İbrahim Aleyhisselam
143 Okunma.
19 Şubat 2020
İslamiyet İçinde Alevilik 4
129 Okunma.
18 Şubat 2020
İslamiyet İçinde Alevilik 3
132 Okunma.
13 Şubat 2020
İslamiyet İçinde Alevilik 2
159 Okunma.
12 Şubat 2020
İslamiyet içinde Alevilik
129 Okunma.
11 Şubat 2020
21. Yüzyıl Kur’ân Çağı Olacak 3
135 Okunma.
09 Şubat 2020
21. Yüzyıl Kur’ân Çağı Olacak 2
154 Okunma.
05 Şubat 2020
21. Yüzyıl Kur’ân Çağı Olacak
239 Okunma.
02 Şubat 2020
Din ve Fıtrat
162 Okunma.
28 Ocak 2020
Diğer Dinlerde Oruç
166 Okunma.
21 Ocak 2020
Taoizm 13
194 Okunma.
19 Ocak 2020
Taoizm 12
137 Okunma.
15 Ocak 2020
Taoizm 11
187 Okunma.
14 Ocak 2020
Taoizm 10
202 Okunma.
13 Ocak 2020
Taoizm 9
235 Okunma.
12 Ocak 2020
Taoizm 8
374 Okunma.
07 Ocak 2020
Taoizm 7
276 Okunma.
06 Ocak 2020
Taoizm 6
226 Okunma.
05 Ocak 2020
Taoizm 5
222 Okunma.
15 Aralık 2019
Taoizm 4
381 Okunma.
08 Aralık 2019
Taoizm 3
265 Okunma.
10 Kasım 2019
Taoizm 2
748 Okunma.
03 Kasım 2019
Taoizm 1
749 Okunma.
27 Ekim 2019
Kadir Gecesi (3)
465 Okunma.
17 Ekim 2019
Kadir Gecesi (2)
514 Okunma.
10 Ekim 2019
Günümüzde karı-koca ihtilafının sebepleri 3
505 Okunma.
08 Ekim 2019
Günümüzde karı-koca ihtilafının sebepleri 2
396 Okunma.
05 Ekim 2019
Günümüzde Karı-Koca İhtilafının Sebepleri
435 Okunma.
29 Eylül 2019
Kadınların şahitliği
486 Okunma.
28 Eylül 2019
İmamın durumu
533 Okunma.
25 Eylül 2019
Sultan yoksa ne olacak?
477 Okunma.
23 Eylül 2019
Hanefi Mezhebine Göre Cuma Namazı 2
472 Okunma.
22 Eylül 2019
Hanefi Mezhebine Göre Cuma Namazı
387 Okunma.
21 Eylül 2019
Namazların Birleştirilmesi 10
396 Okunma.
20 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 9
445 Okunma.
18 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 8
477 Okunma.
16 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 7
428 Okunma.
15 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 6
453 Okunma.
12 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 4
513 Okunma.
11 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 3
407 Okunma.
10 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 2
513 Okunma.
09 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi
455 Okunma.
08 Eylül 2019
Kur’ân’da Sadaka ve Faiz
554 Okunma.
07 Eylül 2019
KUR’ÂN’I DEĞERSİZLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
397 Okunma.
06 Eylül 2019
Hoşgörü ve katlanma 3
493 Okunma.
04 Eylül 2019
Hoşgörü ve katlanma 2
503 Okunma.
03 Eylül 2019
Hoşgörü ve katlanma
408 Okunma.
01 Eylül 2019
Kadının dövülmesi 4
447 Okunma.
30 Ağustos 2019
Kadının dövülmesi 3
422 Okunma.
28 Ağustos 2019
Kadının dövülmesi 2
497 Okunma.
27 Ağustos 2019
Kadının dövülmesi
511 Okunma.
23 Ağustos 2019
Osmanlının Çöküş Devrinde Din
491 Okunma.
21 Ağustos 2019
Cilbabı örtünme şekli
467 Okunma.
18 Ağustos 2019
Başörtüsü ve Örtünme 2
493 Okunma.
17 Ağustos 2019
Başörtüsü ve Örtünme
521 Okunma.
15 Ağustos 2019
Domuz derisi
483 Okunma.
10 Ağustos 2019
Namazların Birleştirilmesi
474 Okunma.
09 Ağustos 2019
Hilalin görülmesi
581 Okunma.
07 Ağustos 2019
Cennete kimler girer?
485 Okunma.
06 Ağustos 2019
Borsa 2
465 Okunma.
05 Ağustos 2019
Borsa 1
417 Okunma.
03 Ağustos 2019
İç Denetim
524 Okunma.
02 Ağustos 2019
Eyyüb Aleyhisselam
486 Okunma.
30 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 6
515 Okunma.
24 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 5
559 Okunma.
23 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 4
552 Okunma.
22 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 3
459 Okunma.
20 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 2
471 Okunma.
19 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam
505 Okunma.
17 Temmuz 2019
Yakup Aleyhisselam
552 Okunma.
16 Temmuz 2019
İshak Aleyhisselam
533 Okunma.
14 Temmuz 2019
İsmail Aleyhisselam
562 Okunma.
13 Temmuz 2019
Davud Aleyhisselam
515 Okunma.
08 Temmuz 2019
Buzağıya tapanların cezalandırılmaları
504 Okunma.
07 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 12
502 Okunma.
06 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 11
439 Okunma.
05 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 10
533 Okunma.
02 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 9
539 Okunma.
01 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 8
468 Okunma.
30 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 7
459 Okunma.
23 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 6
583 Okunma.
22 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 5
442 Okunma.
16 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 4
618 Okunma.
09 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 3
605 Okunma.
08 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 2
460 Okunma.
07 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam
487 Okunma.
02 Haziran 2019
İblisin yoldan çıkışı 2
621 Okunma.
01 Haziran 2019
İblisin Yoldan
594 Okunma.
26 Mayıs 2019
Delillerle Cuma Namazı-2
730 Okunma.
25 Mayıs 2019
Delillerle Cuma Namazı-1
501 Okunma.
23 Mayıs 2019
ALLAH’IN KOYDUĞU SINIRLARIN AŞILMASI VE ORUÇ ÖRNEĞİ
532 Okunma.
21 Mayıs 2019
MİRASTA HALEFLİK DEDE YETİMLİĞİ
536 Okunma.
12 Mayıs 2019
Üzeyir Aleyhisselam
599 Okunma.
12 Nisan 2019
Hilalin Görülmesi
887 Okunma.
03 Nisan 2019
Davud Aleyhisselam
674 Okunma.
01 Nisan 2019
İshak Aleyhisselam
561 Okunma.
30 Mart 2019
Âdem’in Nebîliği
624 Okunma.
23 Mart 2019
SADAKANIN HARCAMA KALEMLERİ
637 Okunma.
22 Mart 2019
Ölçülerin ve cinsiyetin oluşması
591 Okunma.
20 Mart 2019
Âdem ile Havvâ çocukluklarını yaşamadılar
586 Okunma.
16 Mart 2019
Kur’ân’da Sadaka ve Faiz
615 Okunma.
10 Mart 2019
Nuh Tufanı İle İlgili Değerlendirme
668 Okunma.
09 Mart 2019
Müslümanlar Melek Değildir
580 Okunma.
24 Şubat 2019
Din ve Fıtrat
993 Okunma.
23 Şubat 2019
Kitabı Tahrif
593 Okunma.
17 Şubat 2019
Kitap ve Hikmet -10
1049 Okunma.
10 Şubat 2019
KİTAP VE HİKMET-9
1597 Okunma.
03 Şubat 2019
Kitap ve Hikmet-7
1119 Okunma.
19 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET- 5
1734 Okunma.
17 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET-4-
684 Okunma.
14 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET-3-
731 Okunma.
13 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET 2
651 Okunma.
12 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET
713 Okunma.
10 Ocak 2019
KADINA POZİTİF AYRIMCILIK
964 Okunma.
03 Ocak 2019
Kredi Kartının Taksitlendirilmesi
733 Okunma.
30 Aralık 2018
III- HOŞGÖRÜNÜN SINIRLARI
784 Okunma.
29 Aralık 2018
NEBİ
946 Okunma.
23 Aralık 2018
Tedbir
778 Okunma.
16 Aralık 2018
Müslümanlara Karşı Hoşgörü
846 Okunma.
09 Aralık 2018
Osmanlı'nın Çöküş Devrinde Din - 1
902 Okunma.
02 Aralık 2018
YENİ İCTİHADLAR 2
926 Okunma.
25 Kasım 2018
YENİ İCTİHADLAR 1
932 Okunma.
18 Kasım 2018
MEZHEPLERİN FAİZLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 2
1161 Okunma.
11 Kasım 2018
MEZHEPLERİN FAİZLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 1
931 Okunma.
04 Kasım 2018
İslam Hukukunda Yeni Metod Arayışları ve Faiz Örneği
988 Okunma.
28 Ekim 2018
ENFLASYON FARKI İLE FAİZ İLİŞKİSİ
1090 Okunma.
21 Ekim 2018
BORÇ ÖDEMEDE DENKLİK
941 Okunma.
20 Ekim 2018
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı
876 Okunma.
18 Ekim 2018
KUR’AN’DA HOŞGÖRÜ
822 Okunma.
16 Ekim 2018
Cuma Namazı Kılmamanın Günahı
859 Okunma.
14 Ekim 2018
Cumadan Sonra İkram
813 Okunma.
13 Ekim 2018
Cuma Günü Duaların Kabul Edildiği Saat
1026 Okunma.
10 Ekim 2018
Hutbe Esnasında Susmak
832 Okunma.
07 Ekim 2018
Minber
874 Okunma.
05 Ekim 2018
Yağmurlu Günde Cuma Namazı
818 Okunma.
04 Ekim 2018
Cuma Günü Müslümanlara Verilmiştir
857 Okunma.
02 Ekim 2018
Delillerle Cuma Namazı
860 Okunma.
30 Eylül 2018
Kadına Pozitif Ayırımcılık
877 Okunma.
26 Eylül 2018
Cennete Kimler Girer?
910 Okunma.
25 Eylül 2018
Namazda zikir
864 Okunma.
23 Eylül 2018
Zikir ve Namaz
894 Okunma.
18 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN ALLAH’IN OĞLU OLDUĞU İDDİASI
1381 Okunma.
17 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN (EZRA'NIN) MUCİZE OLMASI
851 Okunma.
16 Eylül 2018
ÜZEYİR’E (EZRA'YA) KİTAP VERİLMESİ
891 Okunma.
15 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN (EZRA’NIN) NEBÎLİĞİ
891 Okunma.
14 Eylül 2018
Üzeyir Aleyhisselam
936 Okunma.
13 Eylül 2018
Şefaat
906 Okunma.
09 Eylül 2018
HAYALLERİN ÖTESİNDE
1395 Okunma.
02 Eylül 2018
KUR’AN’DA RUH
1961 Okunma.
28 Ağustos 2018
KIYAMET KOPARKEN RUHLARIN DURUMU
1383 Okunma.
27 Ağustos 2018
ÖLEN KİŞİNİN RUHU
874 Okunma.
26 Ağustos 2018
RUHUN GÜNLÜK HAREKETİ
881 Okunma.
19 Ağustos 2018
İSA ALEYHİSSELAMIN KELİME VE RUH OLMASI
1299 Okunma.
15 Ağustos 2018
İNSANA YÜKLENEN RUH/YETENEK
1396 Okunma.
12 Ağustos 2018
İLAHİ BİLGİYİ DEĞERLENDİRME YETENEĞİ
1118 Okunma.
06 Ağustos 2018
CANLILARA VERİLEN RUH
1462 Okunma.
05 Ağustos 2018
GÖKLERE VE YERE VERİLEN EMİR
885 Okunma.
04 Ağustos 2018
DOĞRU YOLDA OLANLARA DESTEK OLARAK VERİLEN RUH
808 Okunma.
29 Temmuz 2018
KADİR GECESİNDE MELEKLERE VERİLEN RUH
1273 Okunma.
28 Temmuz 2018
CEBRÂÎL ALEYHİSSELAM
1129 Okunma.
26 Temmuz 2018
ALLAH’TAN GELEN BİLGİ/RUH
1187 Okunma.
22 Temmuz 2018
RUH, ALLAH’TAN GELEN BİLGİ VE BİLGİYİ DEĞERLENDİRME YETENEĞİ
1022 Okunma.
19 Temmuz 2018
KİTAP VE HİKMET
904 Okunma.
15 Temmuz 2018
2. BAKARA SURESİ 7. AYET
1068 Okunma.
14 Temmuz 2018
Kitabı Tahrif
1065 Okunma.
09 Temmuz 2018
Kur’anda sadaka ve faiz 4
1494 Okunma.
08 Temmuz 2018
KUR’AN’DA SADAKA VE FAİZ (3)
1035 Okunma.
07 Temmuz 2018
KUR’AN’DA SADAKA VE FAİZ (2)
972 Okunma.
05 Temmuz 2018
Hoşgörü ve Katlanma
1098 Okunma.
26 Haziran 2018
Kadının Boşanması (İftidâ)
1890 Okunma.
22 Haziran 2018
Kur'an'ı Açıklamada Usul
1027 Okunma.
08 Haziran 2018
Kur'an Fıtrat İlişkisi
2454 Okunma.
03 Haziran 2018
Kur’an’da Namaz Vakitleri
2457 Okunma.
27 Mayıs 2018
KUR’ÂN’DA SADAKA VE FAİZ
2276 Okunma.
19 Mayıs 2018
Bakara suresine "Bakara" (Boğa) isminin verilmesi
1696 Okunma.
17 Mayıs 2018
KADINA POZİTİF AYRIMCILIK
1150 Okunma.
13 Mayıs 2018
İnsan ve Varlıklar Alemi
1431 Okunma.
02 Mayıs 2018
Hoşgörü ve Katlanma
1714 Okunma.
29 Nisan 2018
Nuh Tufanı
1188 Okunma.
19 Ağustos 2017
HACCIN FARZİYETİ
6197 Okunma.
11 Ağustos 2017
Kredi Kartının Taksitlendirilmesi
1089 Okunma.
09 Ağustos 2017
KUR’AN’DA HOŞGÖRÜ
1193 Okunma.
30 Temmuz 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(3)
1191 Okunma.
28 Temmuz 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(2)
1047 Okunma.
27 Temmuz 2017
BAŞÖRTÜSÜ YASAKÇILARI
1076 Okunma.
26 Temmuz 2017
Domuz derisi
1097 Okunma.
18 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(8)
1147 Okunma.
14 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(5)
1131 Okunma.
12 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(3)
981 Okunma.
10 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(2)
1026 Okunma.
09 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı
1093 Okunma.
05 Temmuz 2017
Din farkının evliliğe etkisi(2)
1076 Okunma.
04 Temmuz 2017
Din farkının evliliğe etkisi
1088 Okunma.
30 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR(3)
1212 Okunma.
29 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR(2)
993 Okunma.
28 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR
1098 Okunma.
23 Haziran 2017
ÖDEMEYİ GECİKTİREN BORÇLUYA UYGULANACAK MADDİ CEZA
1081 Okunma.
21 Haziran 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(2)
1075 Okunma.
16 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(3)
1144 Okunma.
15 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(2)
1094 Okunma.
14 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(1)
1061 Okunma.
09 Haziran 2017
Kandiller(1)
1268 Okunma.
06 Haziran 2017
DİN VE DEYN
1149 Okunma.
30 Mayıs 2017
Büyük Laboratuar
1089 Okunma.
28 Mayıs 2017
Oruca başlama vakti
1276 Okunma.
25 Mayıs 2017
HOCALAR NE İŞ YAPAR
1178 Okunma.
23 Mayıs 2017
Mümin Kimdir?
1500 Okunma.
05 Ekim 2014
Kurban
2872 Okunma.
27 Ağustos 2014
İNSAN-ALLAH İLİŞKİSİNİN TEOLOJİK VE ONTOLOJİK ARKAPLANI
2267 Okunma.
Haber Yazılımı