301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Yazı Detayı
15 Ekim 2019 - Salı 11:03 Bu yazı 170 kez okundu
 
Kadir Gecesi
Prof.Dr.Abdülaziz BAYINDIR
 
 

Kadir Gecesi’ni, kader gecesi diye tercüme edebiliriz. Kadr veya kader, ölçü koyma ve ölçü anlamlarına gelir. Kadir gecesi, bir yıllık ölçülerin belirlendiği ve görevli meleklere emirler halinde verildiği gecedir. Yaratılacak her şeyin önce ölçüsü oluşturulur. Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Biz, her şeyi bir kadere (ölçüye) göre yaratmışızdır”. (Kamer 54/49) Kadir gecesi Ramazan ayı içerisindedir.

Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Ramazan Kur’ân’ın indirildiği aydır.” (Bakara 2/185) “Biz Kur’ân’ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir, nereden bileceksin? Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır. O gece melekler, yanlarında o ruh olduğu halde Rablerinin izniyle her bir emir için inerler. O, tanyeri ağarıncaya kadar esenlik gecesidir.” (Kadr Suresi)

“Hâ, Mîm. Her şeyi açıklayan Kitaba yemin olsun, Biz onu mübarek bir gecede indirdik, çünkü biz insanları uyarırız. Karara bağlanmış her görev o gece paylaştırılır. Tarafımızdan verilmiş bir emre göre elçileri (melekleri) yerlerine göndeririz. Bu, Rabbinin bir ikramıdır, o işitir ve bilir.” (Duhân 44/1-6) Kadr suresi 4. ayetteki melekler, ruh ve emir ile ilgili Nebi-Resûllerimiz’den gelen bir açıklama yoktur. Bu bize konuyu Kur’ân’dan kolayca öğrenebileceğimizi gösterir.

 

MELEKLER

Allah Teâlâ meleklerle ilgili olarak şöyle buyurur:   “Göklerin ve yerin fıtratını (kanun ve kurallarını) koyan, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler kılan Allah her şeyi güzel yapar. Koyduğu kurala göre yaratılışa ilavelerde de bulunur. Allah her şey’e bir ölçü koyar.” (Fâtır 35/1) Lut kavmine gönderilen meleklerle İbrahim aleyhisselam arasında şu konuşma geçmişti:   “Asıl göreviniz nedir, ey elçiler? Dedi   Biz, günaha batmış bir kavme gönderildik, dediler.   Üzerlerine çamurdan taşlar salmak için   Rabbinin katından aşırı gidenler için damgalanmış taşlar. ” (Zâriyât 51/31-34) Böyle bir elçi de Meryem’e geldi. Allah Teâlâ şöyle buyurur:   “Kitapta Meryem’den de bahset. Bir gün ailesinden ayrılarak doğu tarafta bir yere çekildi.   Onlarla arasına da bir perde gerdi; sonra ona ruhumuzu gönderdik. O da ona tam bir insan şeklinde göründü.   “Senden Rahman’a sığınırım, dedi; eğer ondan çekiniyorsan.”   O da; “Ben sadece Rabbinin elçisiyim; sana temiz bir oğlan bağışlamak için geldim” dedi.   “Benim nereden oğlum olabilir? Bana kimse dokunmadı ki, yoldan çıkmış da değilim” dedi.   “Durum dediğin gibidir. Rabbin dedi ki, ‘Bu bana kolaydır, onu insanlar için bir belge ve katımızdan bir rahmet kılacağız’. Bu karara bağlanmış bir iştir” dedi.” (Meryem 19/16-21)

Hızır aleyhisselam da bu meleklerdendir. Musa aleyhisselama, “sabredemediğin şeyin iç yü­zünü sana bildireceğim” diyerek şunları söylemişti: “O gemi, denizde çalışan yoksul kimselerindi. Onu kusurlu hale ge­tirmek istedim. Çünkü on­ların ileri­sinde, tuttuğu gemiyi zorla alan bir kral vardı.   Çocuğa gelince, onun anası ba­bası mümin in­sanlardı. Bu­nun on­ları azgınlığa ve kâfir ol­maya zorlaya­cağından korktuk.   İstedik ki, Rableri onun yerine on­dan daha temiz ve daha merhametli birini ver­sin.   Duvar ise şehirde iki yetim ço­cuğundu. Altında onlara ait bir ha­zine vardı. Babaları da iyi bir kimse idi. Rabbin istedi ki, onlar olgunluk çağına girsinler de hazinelerini çıkarsınlar. Bu, Rabbinin bir merhame­ti­dir. Yoksa bunu ben kendiliğimden yapmış değilim. İşte senin sabre­de­mediğin şeyin iç yüzü.” (Kehf 18/78-82)

 

EMİR

Kur’ân’a göre Allah’ın emri altı safhada oluşur.

1. İrâde Buradaki irâde, bir şeyi oluşturmaya karar vermektir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Allah bir şeye karar verirse onun işi sadece “ol” demektir; sonra o şey oluşur.” (Yasin 36/82)

2. Kaderin oluşumu Kader, ölçü demektir. Allah, yaratacağı her şeye ayrı bir ölçü koyar. Çünkü onun Bâri’ sıfatı vardır. Yarattığı her şeyi benzerlerinden farklı yaratır. Allah Teâlâ şöyle buyurur:   “Allah‘ın emri, kaderi (ölçüsü) tam belirlenmiş şekildedir.” (Ahzâb 33/38)

3. Allah’ın izni Burada izin, bir şeye onay verdiğini bildirme, anlamdadır. Allah Teâlâ şöyle buyurur:   “Meydana gelen her şey Allah’ın izniyle olur. Kim Allah’a inanırsa onun kalbini doğrultur. Allah her şeyi bilir.” (Teğâbun 64/11)

4. Emrin kayda geçirilmesi Allah, iznini önce yazıcı meleklere bildirir. Onlar bunu hemen kayda geçerler. Oluşum bu kayıttan sonra başlar. Allah Teâlâ şöyle buyurur:   “Yeryüzünde ve kendinizde olan her şey, ((Ayette geçen مُّصِيبَةٍ musibet, savb (صوب) kökündendir. Mucemümekâyîs’il-luğa’ya göre savb, bir şeyin nüzulü ve yerine yerleşmesi (يدلُّعلىنزولِشيءٍواستقرارِهِقَرَارَه) anlamına gelir. Bu sebeple âyete, ister iyi ister kötü olsun ‘olan her şey’ anlamını verdik. Sonraki âyet de bu anlamı doğrulamaktadır. Ayet şöyledir:)) onu ayrı bir varlık olarak yaratmamızdan önce mutlaka bir kitaba kaydolunur. Bu, Allah için kolaydır. Bu, kaybettiğinize üzülmemeniz ve size verdiği ile şımarmamanız içindir. Allah, hayale kapılıp şımaran hiç kimseyi sevmez.” (Hadîd 57/22-23) لِكَيْلَاتَأْسَوْاعَلَىمَافَاتَكُمْوَلَاتَفْرَحُوابِمَاآتَاكُمْوَاللَّهُلَايُحِبُّكُلَّمُخْتَالٍفَخُورٍ “Bunun böyle olması, kaybettiğinize üzülmeyesiniz, Allah’ın verdiği şeyle şımarmayasınız diyedir. Allah, kendini bir şey zannedip övünen hiç kimseyi sevmez.”

Kayda geçmeyen hiçbir şey meydana gelmez. Bu sebeple Allah Teâlâ şöyle dememizi emretmiştir:   “De ki, bize Allah’ın yazdığı dışında bir şey olmaz. O bizim dostumuzdur. Müminler yalnız Allah’a güvensinler.” (Tevbe 9/51) Bu kayıt, biz doğmadan olan kayıt değildir. Kaydın güzel olması için şöyle dua etmemiz öğütlenmiştir:   “Rabbimiz, bu dünyada bize iyilik yaz, Ahirette de… Biz sana yöneldik.” Allah dedi ki: “Azap edeceğime, koyduğum düzene göre azap ederim. İkramım ise her şeyi kapsar. İlerisinde onu, korunanlar ve zekât verenler ile âyetlerime inananlara yazacağım.” (Araf 7/156)

5. Yazılı emrin meleklere verilmesi Emir meleklere verildikten sonra geri dönüşü olmaz. Allah Teâlâ şöyle buyurur:   “Allah ona bir melek gönderse ya!” derler. Eğer melek göndersek işleri bitirilir, onlara göz bile açtırılmaz.” (En’am 6/8)

6. Emredilen şeyin takdîri Takdîr, bir şeyin ölçüsünü oluşturmak veya ona güç yüklemektir. ((Müfredat والقدريدلُّعلىمَبْلَغالشَّيءوكُنههونهايته. والتقديرإحداثهأوأعطاالشَّيءالقدرة)) Yaratılış bir kadere göre olduğundan, âyetlerde yaratılıştan sonrasını gösteren takdîr kelimeleri, bir şeye ölçülü güç yükleme anlamına gelirAllah Teâlâ şöyle buyurmuştur:   “Yaratan ve düzenleyen odur. Güç veren, arkasından yolu gösteren odur.” (Âlâ 87/1-3)

 

RUH

20 âyette ruh kelimesi geçer. Bunlar, ilgili diğer âyetlerle birlikte ele alınırsa ruh konusunun Kur’ân’da oldukça kapsamlı olarak anlatıldığı ortaya çıkar. Kadr suresindeki ruh, emir kelimesiyle birlikte geçmiştir. Burada konu sadece bu açıdan ele alınacaktır. Ruh, emir kelimesiyle birlikte dört âyette daha geçer. Duhân suresinin ilgili âyetleri de eklenince sayı artar. İlk âyet şöyledir:   “Sana o ruhu soruyorlar. De ki: “Ruh Rabbinizin emrindendir. Size ilimden sadece az bir şey verilmiştir.” (İsra 17/85) Bize verilen az ilim ile ilgili olarak Allah Teâlâ şöyle buyurur:   “… Onlar Allah’ın bilgisinden onun imkân verdiği kadarı dışında bir şey kavrayamazlar…” (Bakara 2/255)   “De ki: “Rabbimin sözleri için denizler mürekkep olsaydı; bir o kadarını daha katsaydık, Rabbimin sözleri tükenmeden denizler tükenirdi.” (Kehf 18/109)

Böyle bir ilim karşısında insanların ilminin ne kadar az olduğu ortadadır. Allah’ın emrinden olan ruhun bir kısmı Allah’ın indirdiği kitaplardır. Bunu konunun ikinci âyeti bildirmektedir.   “Allah, kendi emrinden olan o ruhu meleklerle kullarından seçtiği kimseye indirir ve der ki, “İnsanları uyarın; benden başka ilah yoktur. Öyleyse benden çekinin.” (Nahl 16/2) Kadir gecesi Cebrail aleyhisselamın Muhammed aleyhisselama getirdiği de Allah’ın emrinden bir ruh olan Kur’ânâyetleri idi. Bunu konunun üçüncü âyeti açıkça ifade etmektedir.   “İşte bu şekilde sana da emrimizden bir ruh vahyettik. Yoksa sen bu Kitap nedir, o iman nedir, bilmezdin. Ama onu bir nur yaptık, düzenimize uyduğunu gördüğümüz kullarımızı onunla yola getiririz. Elbette sen doğru yolu gösterirsin.” (Şûrâ 42/52) Allah’ın emrinden olan ruh, Allah’ın kitaplarıyla sınırlı değildir. Çünkü Cebrail aleyhisselam, Kadir Gecesi inen ve sayısını bilmediğimiz meleklerden sadece bir tanesidir. Meryem örneğinde olduğu gibi o melekler nebi olmayana da inerler. Konuyla ilgili dördüncü âyet böyle bir durumu bildirir.   “Bütün katların üstünde olan, hâkimiyeti elinde tutan Allah, insanlara yüzleşme günü uyarısı yapmak için emrinden olan o ruhu kullarından düzenine uyanın içine atar.” (Mümin 40/15)

 
Etiketler: Kadir, Gecesi,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
10 Kasım 2019
Taoizm 2
103 Okunma.
03 Kasım 2019
Taoizm 1
402 Okunma.
27 Ekim 2019
Kadir Gecesi (3)
149 Okunma.
17 Ekim 2019
Kadir Gecesi (2)
178 Okunma.
10 Ekim 2019
Günümüzde karı-koca ihtilafının sebepleri 3
179 Okunma.
08 Ekim 2019
Günümüzde karı-koca ihtilafının sebepleri 2
153 Okunma.
05 Ekim 2019
Günümüzde Karı-Koca İhtilafının Sebepleri
147 Okunma.
29 Eylül 2019
Kadınların şahitliği
186 Okunma.
28 Eylül 2019
İmamın durumu
172 Okunma.
25 Eylül 2019
Sultan yoksa ne olacak?
176 Okunma.
23 Eylül 2019
Hanefi Mezhebine Göre Cuma Namazı 2
157 Okunma.
22 Eylül 2019
Hanefi Mezhebine Göre Cuma Namazı
150 Okunma.
21 Eylül 2019
Namazların Birleştirilmesi 10
150 Okunma.
20 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 9
186 Okunma.
18 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 8
192 Okunma.
16 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 7
186 Okunma.
15 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 6
194 Okunma.
12 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 4
267 Okunma.
11 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 3
172 Okunma.
10 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi 2
212 Okunma.
09 Eylül 2019
Namazların birleştirilmesi
191 Okunma.
08 Eylül 2019
Kur’ân’da Sadaka ve Faiz
291 Okunma.
07 Eylül 2019
KUR’ÂN’I DEĞERSİZLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
161 Okunma.
06 Eylül 2019
Hoşgörü ve katlanma 3
227 Okunma.
04 Eylül 2019
Hoşgörü ve katlanma 2
220 Okunma.
03 Eylül 2019
Hoşgörü ve katlanma
161 Okunma.
01 Eylül 2019
Kadının dövülmesi 4
174 Okunma.
30 Ağustos 2019
Kadının dövülmesi 3
181 Okunma.
28 Ağustos 2019
Kadının dövülmesi 2
198 Okunma.
27 Ağustos 2019
Kadının dövülmesi
201 Okunma.
23 Ağustos 2019
Osmanlının Çöküş Devrinde Din
218 Okunma.
21 Ağustos 2019
Cilbabı örtünme şekli
195 Okunma.
18 Ağustos 2019
Başörtüsü ve Örtünme 2
196 Okunma.
17 Ağustos 2019
Başörtüsü ve Örtünme
185 Okunma.
15 Ağustos 2019
Domuz derisi
202 Okunma.
10 Ağustos 2019
Namazların Birleştirilmesi
174 Okunma.
09 Ağustos 2019
Hilalin görülmesi
228 Okunma.
07 Ağustos 2019
Cennete kimler girer?
202 Okunma.
06 Ağustos 2019
Borsa 2
186 Okunma.
05 Ağustos 2019
Borsa 1
163 Okunma.
03 Ağustos 2019
İç Denetim
223 Okunma.
02 Ağustos 2019
Eyyüb Aleyhisselam
209 Okunma.
30 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 6
239 Okunma.
24 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 5
242 Okunma.
23 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 4
215 Okunma.
22 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 3
196 Okunma.
20 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam 2
190 Okunma.
19 Temmuz 2019
Yusuf Aleyhisselam
215 Okunma.
17 Temmuz 2019
Yakup Aleyhisselam
230 Okunma.
16 Temmuz 2019
İshak Aleyhisselam
216 Okunma.
14 Temmuz 2019
İsmail Aleyhisselam
303 Okunma.
13 Temmuz 2019
Davud Aleyhisselam
249 Okunma.
08 Temmuz 2019
Buzağıya tapanların cezalandırılmaları
216 Okunma.
07 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 12
200 Okunma.
06 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 11
196 Okunma.
05 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 10
242 Okunma.
02 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 9
244 Okunma.
01 Temmuz 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 8
221 Okunma.
30 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 7
207 Okunma.
23 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 6
289 Okunma.
22 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 5
197 Okunma.
16 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 4
337 Okunma.
09 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 3
283 Okunma.
08 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam 2
199 Okunma.
07 Haziran 2019
Musa ve Harun Aleyhisselam
232 Okunma.
02 Haziran 2019
İblisin yoldan çıkışı 2
297 Okunma.
01 Haziran 2019
İblisin Yoldan
301 Okunma.
26 Mayıs 2019
Delillerle Cuma Namazı-2
409 Okunma.
25 Mayıs 2019
Delillerle Cuma Namazı-1
226 Okunma.
23 Mayıs 2019
ALLAH’IN KOYDUĞU SINIRLARIN AŞILMASI VE ORUÇ ÖRNEĞİ
248 Okunma.
21 Mayıs 2019
MİRASTA HALEFLİK DEDE YETİMLİĞİ
262 Okunma.
12 Mayıs 2019
Üzeyir Aleyhisselam
334 Okunma.
12 Nisan 2019
Hilalin Görülmesi
544 Okunma.
03 Nisan 2019
Davud Aleyhisselam
385 Okunma.
01 Nisan 2019
İshak Aleyhisselam
303 Okunma.
30 Mart 2019
Âdem’in Nebîliği
333 Okunma.
23 Mart 2019
SADAKANIN HARCAMA KALEMLERİ
351 Okunma.
22 Mart 2019
Ölçülerin ve cinsiyetin oluşması
325 Okunma.
20 Mart 2019
Âdem ile Havvâ çocukluklarını yaşamadılar
334 Okunma.
16 Mart 2019
Kur’ân’da Sadaka ve Faiz
324 Okunma.
10 Mart 2019
Nuh Tufanı İle İlgili Değerlendirme
401 Okunma.
09 Mart 2019
Müslümanlar Melek Değildir
334 Okunma.
24 Şubat 2019
Din ve Fıtrat
493 Okunma.
23 Şubat 2019
Kitabı Tahrif
318 Okunma.
17 Şubat 2019
Kitap ve Hikmet -10
779 Okunma.
10 Şubat 2019
KİTAP VE HİKMET-9
1047 Okunma.
03 Şubat 2019
Kitap ve Hikmet-7
846 Okunma.
19 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET- 5
1352 Okunma.
17 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET-4-
433 Okunma.
14 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET-3-
451 Okunma.
13 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET 2
396 Okunma.
12 Ocak 2019
KİTAP VE HİKMET
424 Okunma.
10 Ocak 2019
KADINA POZİTİF AYRIMCILIK
475 Okunma.
03 Ocak 2019
Kredi Kartının Taksitlendirilmesi
462 Okunma.
30 Aralık 2018
III- HOŞGÖRÜNÜN SINIRLARI
479 Okunma.
29 Aralık 2018
NEBİ
523 Okunma.
23 Aralık 2018
Tedbir
524 Okunma.
16 Aralık 2018
Müslümanlara Karşı Hoşgörü
587 Okunma.
09 Aralık 2018
Osmanlı'nın Çöküş Devrinde Din - 1
650 Okunma.
02 Aralık 2018
YENİ İCTİHADLAR 2
647 Okunma.
25 Kasım 2018
YENİ İCTİHADLAR 1
670 Okunma.
18 Kasım 2018
MEZHEPLERİN FAİZLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 2
819 Okunma.
11 Kasım 2018
MEZHEPLERİN FAİZLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 1
680 Okunma.
04 Kasım 2018
İslam Hukukunda Yeni Metod Arayışları ve Faiz Örneği
657 Okunma.
28 Ekim 2018
ENFLASYON FARKI İLE FAİZ İLİŞKİSİ
737 Okunma.
21 Ekim 2018
BORÇ ÖDEMEDE DENKLİK
653 Okunma.
20 Ekim 2018
İslam Fıkhı Açısından Borçlanmalarda Enflasyon Farkı
514 Okunma.
18 Ekim 2018
KUR’AN’DA HOŞGÖRÜ
531 Okunma.
16 Ekim 2018
Cuma Namazı Kılmamanın Günahı
551 Okunma.
14 Ekim 2018
Cumadan Sonra İkram
531 Okunma.
13 Ekim 2018
Cuma Günü Duaların Kabul Edildiği Saat
661 Okunma.
10 Ekim 2018
Hutbe Esnasında Susmak
529 Okunma.
07 Ekim 2018
Minber
565 Okunma.
05 Ekim 2018
Yağmurlu Günde Cuma Namazı
568 Okunma.
04 Ekim 2018
Cuma Günü Müslümanlara Verilmiştir
563 Okunma.
02 Ekim 2018
Delillerle Cuma Namazı
585 Okunma.
30 Eylül 2018
Kadına Pozitif Ayırımcılık
573 Okunma.
26 Eylül 2018
Cennete Kimler Girer?
629 Okunma.
25 Eylül 2018
Namazda zikir
584 Okunma.
23 Eylül 2018
Zikir ve Namaz
590 Okunma.
18 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN ALLAH’IN OĞLU OLDUĞU İDDİASI
1058 Okunma.
17 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN (EZRA'NIN) MUCİZE OLMASI
598 Okunma.
16 Eylül 2018
ÜZEYİR’E (EZRA'YA) KİTAP VERİLMESİ
614 Okunma.
15 Eylül 2018
ÜZEYİR’İN (EZRA’NIN) NEBÎLİĞİ
604 Okunma.
14 Eylül 2018
Üzeyir Aleyhisselam
647 Okunma.
13 Eylül 2018
Şefaat
635 Okunma.
09 Eylül 2018
HAYALLERİN ÖTESİNDE
1061 Okunma.
02 Eylül 2018
KUR’AN’DA RUH
1611 Okunma.
28 Ağustos 2018
KIYAMET KOPARKEN RUHLARIN DURUMU
1023 Okunma.
27 Ağustos 2018
ÖLEN KİŞİNİN RUHU
605 Okunma.
26 Ağustos 2018
RUHUN GÜNLÜK HAREKETİ
602 Okunma.
19 Ağustos 2018
İSA ALEYHİSSELAMIN KELİME VE RUH OLMASI
1003 Okunma.
15 Ağustos 2018
İNSANA YÜKLENEN RUH/YETENEK
1116 Okunma.
12 Ağustos 2018
İLAHİ BİLGİYİ DEĞERLENDİRME YETENEĞİ
850 Okunma.
06 Ağustos 2018
CANLILARA VERİLEN RUH
1197 Okunma.
05 Ağustos 2018
GÖKLERE VE YERE VERİLEN EMİR
608 Okunma.
04 Ağustos 2018
DOĞRU YOLDA OLANLARA DESTEK OLARAK VERİLEN RUH
558 Okunma.
29 Temmuz 2018
KADİR GECESİNDE MELEKLERE VERİLEN RUH
973 Okunma.
28 Temmuz 2018
CEBRÂÎL ALEYHİSSELAM
711 Okunma.
26 Temmuz 2018
ALLAH’TAN GELEN BİLGİ/RUH
821 Okunma.
22 Temmuz 2018
RUH, ALLAH’TAN GELEN BİLGİ VE BİLGİYİ DEĞERLENDİRME YETENEĞİ
731 Okunma.
19 Temmuz 2018
KİTAP VE HİKMET
634 Okunma.
15 Temmuz 2018
2. BAKARA SURESİ 7. AYET
684 Okunma.
14 Temmuz 2018
Kitabı Tahrif
798 Okunma.
09 Temmuz 2018
Kur’anda sadaka ve faiz 4
1193 Okunma.
08 Temmuz 2018
KUR’AN’DA SADAKA VE FAİZ (3)
688 Okunma.
07 Temmuz 2018
KUR’AN’DA SADAKA VE FAİZ (2)
681 Okunma.
05 Temmuz 2018
Hoşgörü ve Katlanma
832 Okunma.
26 Haziran 2018
Kadının Boşanması (İftidâ)
1630 Okunma.
22 Haziran 2018
Kur'an'ı Açıklamada Usul
751 Okunma.
08 Haziran 2018
Kur'an Fıtrat İlişkisi
2143 Okunma.
03 Haziran 2018
Kur’an’da Namaz Vakitleri
1697 Okunma.
27 Mayıs 2018
KUR’ÂN’DA SADAKA VE FAİZ
1788 Okunma.
19 Mayıs 2018
Bakara suresine "Bakara" (Boğa) isminin verilmesi
1414 Okunma.
17 Mayıs 2018
KADINA POZİTİF AYRIMCILIK
881 Okunma.
13 Mayıs 2018
İnsan ve Varlıklar Alemi
1113 Okunma.
02 Mayıs 2018
Hoşgörü ve Katlanma
1437 Okunma.
29 Nisan 2018
Nuh Tufanı
867 Okunma.
19 Ağustos 2017
HACCIN FARZİYETİ
5846 Okunma.
11 Ağustos 2017
Kredi Kartının Taksitlendirilmesi
816 Okunma.
09 Ağustos 2017
KUR’AN’DA HOŞGÖRÜ
938 Okunma.
30 Temmuz 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(3)
897 Okunma.
28 Temmuz 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(2)
801 Okunma.
27 Temmuz 2017
BAŞÖRTÜSÜ YASAKÇILARI
802 Okunma.
26 Temmuz 2017
Domuz derisi
816 Okunma.
18 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(8)
830 Okunma.
14 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(5)
866 Okunma.
12 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(3)
727 Okunma.
10 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı(2)
782 Okunma.
09 Temmuz 2017
Delillerle Cuma Namazı
806 Okunma.
05 Temmuz 2017
Din farkının evliliğe etkisi(2)
806 Okunma.
04 Temmuz 2017
Din farkının evliliğe etkisi
817 Okunma.
30 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR(3)
948 Okunma.
29 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR(2)
739 Okunma.
28 Haziran 2017
HER KÂFİR KENDİNİ DİNDAR SAYAR
804 Okunma.
23 Haziran 2017
ÖDEMEYİ GECİKTİREN BORÇLUYA UYGULANACAK MADDİ CEZA
802 Okunma.
21 Haziran 2017
BAŞ ÖRTÜ YASAKÇILARI(2)
819 Okunma.
16 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(3)
847 Okunma.
15 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(2)
841 Okunma.
14 Haziran 2017
Hoşgörü ve Katlanma(1)
816 Okunma.
09 Haziran 2017
Kandiller(1)
897 Okunma.
06 Haziran 2017
DİN VE DEYN
901 Okunma.
30 Mayıs 2017
Büyük Laboratuar
829 Okunma.
28 Mayıs 2017
Oruca başlama vakti
950 Okunma.
25 Mayıs 2017
HOCALAR NE İŞ YAPAR
876 Okunma.
23 Mayıs 2017
Mümin Kimdir?
1111 Okunma.
05 Ekim 2014
Kurban
2554 Okunma.
27 Ağustos 2014
İNSAN-ALLAH İLİŞKİSİNİN TEOLOJİK VE ONTOLOJİK ARKAPLANI
1682 Okunma.
Haber Yazılımı